Alapszabály

https://www.canecorsoclub.hu/wp-content/uploads/2022/11/HCCC_alapszabaly_2022.pdf

HUNGÁRIA CANE CORSO CLUB ALAPSZABÁLYA

 

Az egyesület tagsága a 2018.09.21. napján kelt Alapszabályt hatályon kívül helyezte és azt a 2019. augusztus 30. napján tartott közgyűlésen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013 (X. 24.) VM rendelet rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I.

Az egyesület adatai

 1. Az Egyesület neve: Hungária Cane Corso Club
 1. Az Egyesület rövidített elnevezése: HCCC

 

 1. Az Egyesület székhelye: 7743 Romonya, Béke u. 55.
 1. Az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.
 1. Az egyesület honlapjának címe: www.canecorsoclub.hu

 

II.

Az Egyesület célja, tevékenysége

 

 1. Az Egyesület célja:

 

Az olasz cane corso kutyafajta hazai állományának fenntartása, szakszerű tenyésztésének irányítása, használati alkalmasságának javítása, népszerűsítése.

A fajta tenyésztői, és kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása, valamint kedvtelésük gyakorlásának  biztosítása.

 

 1. Az Egyesület tevékenysége:
 • Fajtagondozó szervezeti feladatok ellátása.
 • A fajtaleírás (standard) klubtagokkal való megismertetése, és az ezzel összefüggő kynológiai ismeretek bővítése.
 • A tagok számára klubélet és külön szolgáltatások biztosítása, illetve a közösségi tevékenység érvényesítése.
 • Céljai megvalósítása érdekében rendezvények szervezése, adott esetben együttműködés más kynológiai szervezetekkel.
 • Tagjai érdekvédelmének ellátása.
 • Általános rendelkezések
 • Az Egyesület elfogadja az FCI által elismert, mindenkori magyarországi csúcsszervezetet. (FCI = Federation Cynologiqe Internacional = Nemzetközi Kynológiai Szövetség)
 • Az FCI alap-és működési szabályzatai előírásainak megfelelően csatlakozik bel-és külföldi kynológiai szervezetekhez.
 • Az Egyesület az FCI által elismert olaszországi anyaegyesület szakmai szabályainak figyelembevételével végzi tevékenységét.

 

III.

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 1. Az Egyesület alapvetően non-profit tevékenységet végez. A céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében ugyanakkor a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
 1. Az Egyesület szolgáltatásait – a tagjai körén kívül is – bárki igénybe veheti.
 1. Az Egyesület egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az Egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
 1. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

IV.

Tagdíj

 1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét, minden év január 31. napjáig kell egy összegben, az Egyesület bankszámlájára történő utalás útján megfizetni. A tagdíj mértékét az Elnökség állapítja meg. Az Elnökség minden év január 31. napját megelőzően elnökségi ülést tart, melyen határozatban foglalják az éves tagdíj összegét és erről a tagságot értesíti, közzétételéről 5 napon belül intézkedik.
 1. Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül (az egész évre járó tagdíj összegét), ezt követően legkésőbb minden év január 31. napjáig köteles az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni az éves tagdíj összegét.

V.

A tagság

 

 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki:

– nem tagja az Egyesület céljával azonos más civil szervezetnek (vagy a fennálló ilyen helyzetet 8 napon belül megszünteti és igazolja az Elnökség felé) és

– az Egyesület célkitűzésével egyetért, és

– az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, és

– akinek a tulajdonában van minimum 1 cane corso fajtájú egyed, és

– belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

 1. Az Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 1. A tagsági viszony fennállását az Elnök által aláírt tagkönyv igazolja. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kiállításának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a.) A tag kilépésével.

b.) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c.) A tag kizárásával.

d.) A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával.

 1. A tag kilépése: A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
 1. A tag kizárása: A tag kizárására irányuló fegyelmi eljárást a Fegyelmi szabályzatban foglalt esetekben és az ott írtak szerint kell lefolytatni.
 1. A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondása:

A tagdíj tárgyév első napjától esedékes, a tagság   tagdíjhátralék miatt akkor mondható fel, ha az Elnök azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Amennyiben a tárgyévi tagdíjat a tag nem fizeti be, erre tárgyév február 28-ig 8 napos határidő megjelölésével fel kell szólítani és amennyiben a határidőn belül a tagdíj befizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy a tagságot felmondó határozatot kell hoznia az Elnökségnek és a tagot törölni a tagok sorából. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azt az illetékes Törvényszék előtt lehet megtámadni. A tagsági jogviszony felmondásáról az Egyesület Elnöke jogosult dönteni. A felszólító levelet és tagságot megszüntető határozatot – a felmondást – az Egyesület írásban, igazolható módon küldi meg a tag részére. Elektronikus kézbesítés esetén igazolható módnak a visszaigazolható elektronikus levél minősül.

VIII.

A tagok jogai

 1. Az Egyesület tagja jogosult:

a.) az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni;

b.) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni;

c.) a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

d.) az Egyesület irataiba betekintetni a Ptk 3:23. § [Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség] elveit figyelembe véve;

e.) arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

f.) ajánlásokat tenni az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

g.) felvilágosítást kérni az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon belül köteles választ adni;

h.) indítványt tenni a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

i.) a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezni.

 1. A tagot nem érheti hátrány a véleménye nyilvánításáért.
 1. A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni. A meghatalmazás csak az Egyesület másik tagja részére adható, egy tag meghatalmazással csak egy másik tagot képviselhet.
 1. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX.

A tagok kötelezettségei

 

 1. Az Egyesület tagja:

a.) Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

b.) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c.) Köteles az Egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d.) Köteles a lakcímét, email címét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.

X.

Az Egyesület szervei

 1. Az Egyesület szervei:

a.) Közgyűlés

b.) Elnökség

c.) Tenyésztési Tanács

HCCC_alapszabály_2022HCCC_alapszabály_2022

A Közgyűlés

 

 1. A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkotja.
 1. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a.) az Alapszabály módosítása;

b.) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c.) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d.) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e.) az Elnökség beszámolójának elfogadása, az éves számviteli beszámoló elfogadása;

f.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i.) a Fegyelmi Szabályzat elfogadása, az I. fokú fegyelmi eljárás az Elnökség tagjai ellen, II. fokú fegyelmi eljárás lefolytatása a tagok ellen;

j.) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal.

 1. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, a Közgyűlés nem nyilvános, az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja azt, akinek jelenlétét szükségesnek tartja.
 1. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére vagy attól eltérő esetben a meghívóban megjelölt helyre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a Megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a Megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik írásban, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 1. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a.) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b.) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c.) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került;

d.) a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kezdeményezi az Elnökségnél;

e.) a bíróság elrendeli a Közgyűlés összehívását.

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

 1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
 1. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a három fős szavazatszámláló bizottságot, amely egy elnökből és két tagból áll.
 1. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az Alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és ha a meghatalmazás útján történő képviseletre tekintettel a tagot nem azonos számú szavazat illeti meg, a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

            a.) az Egyesület nevét és székhelyét;

b.) a Közgyűlés helyét és idejét;

c.) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;

d.) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e.) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés által választott jegyzőkönyv vezető vezeti a Közgyűlésen kézírással, vagy gépírással számítástechnikai eszközön. Amennyiben kézírással történik, azt utóbb-a kézzel írt szöveg megőrzése mellett-gépírásba át kell ültetni. Az írásba foglalás mellett jegyzőkönyv hangfelvétel alapján is készülhet.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

 1. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a.)    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b.)   akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c.)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d.)   akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;

e.)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f.)    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 1. A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület Alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A Közgyűlés a vezető tisztségviselőket titkos szavazással és egyszerű többséggel választja meg. Megválasztottnak az adott tisztségre azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte, azzal, hogy amennyiben a jelöltek egyike sem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani és a megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

A Közgyűlés a visszahívás lehetőségével akkor élhet, ha megítélése szerint a tisztségviselő a tisztségéből adódó feladatát nem, vagy nem megfelelően látja el, és erről minimum egyszer írásban felszólították az adott tisztségviselőt. A visszahívás megszavazása ugyanúgy zajlik, mint a választásé.

 1. A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. Elektronikus kézbesítés esetén igazolható módnak a visszaigazolható elektronikus levél minősül.

Elnökség

 1. Az Elnökség az Egyesület 5 tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség tagjai:

 • az Elnök
 • az Alelnök
 • a Gazdasági Vezető
 • a Tenyésztésvezető
 • az Elnökségi Tag
 1. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja az Egyesület tagjai közül 4 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a.) a megbízás időtartamának lejártával;

b.) visszahívással;

c.) lemondással;

d.) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 1. Az Egyesületképviselete:

Az Egyesület Elnöke: általános és önálló képviseletei joggal képviseli az Egyesületet.

Az Egyesület Gazdasági Vezetője: különleges és önálló képviseletei joggal rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett.

 1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a.) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;

c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;

d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e.) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;

f.) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g.) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h.) a tagság nyilvántartása;

i.)   az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j.)  az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k.) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l.)  a tag felvételéről való döntés;

m.) éves rendezvényterv meghatározása, az éves programok, költségvetés megtervezése, előterjesztése

n.) éves tagdíj mértékének Elnökség elé terjesztése);

o.) klubkiállítások-, vizsgák szervezése;

p.) az Egyesület rendezvényei díjának meghatározása;

q.) az Egyesület gazdálkodásának irányítása;

r.) szerződéskötések megvitatása, az Elnök felhatalmazása azok megkötésére;

s.) kapcsolattartás módjának és egyéb szabályainak meghatározása más társadalmi és érdekképviseleti szervekkel;

t.) a kommunikáció szabályainak meghatározása (weboldal, média, stb);

u.) az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

v.) a Tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

w.) döntés tagsági viszony megszűntetésére irányuló eljárásokban – kivéve Elnökség I. fokú – fegyelmi ügyekben, kizárás, felmondás;

x.) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal;

y.) az éves tagdíj megállapítása.

 1. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az Elnökségi ülést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére vagy a meghívóban megjelölt más helyre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, oda az Elnök meghívhat tanácskozási joggal bárkit, akit a tárgyalt ügy vonatkozásában szükségesnek tart.

 1. Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van.

A Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi jelenlévő Elnökségi tag köteles aláírni. Az Elnökség ülések jegyzőkönyvei nem selejtezhetőek.

 1. Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Tenyésztési Tanács

 1. A Tenyésztési Tanács a cane corso fajta tenyésztésirányításával kapcsolatos szakmai feladatokat látja el. A Tenyésztési Tanács tagja az Egyesület minden tenyésztő tagja.

Tenyésztőnek számít:

 • akinek a tulajdonában van minimum 1 cane corso fajtájú egyed, továbbá
 • érvényes kennel névvel rendelkezik, és
 • ezen a kennel néven igazolni tud minimum 1 almot.

A Tenyésztési Tanács tagja és vezetője a Közgyűlés által választott Tenyésztésvezető, aki az Elnökségnek is tagja.

 1. A Tenyésztési Tanács feladata:
 • általános együttműködés a Elnökség tagjaival;
 • az Egyesület Tenyésztési programjának elfogadása, módosítása és működtetése.
 1. A Tenyésztési Tanács a fentebb meghatározott feladatait folyamatos jelleggel látja el, de évente legalább egy alkalommal ülésezik a Közgyűléssel azonos napon, azt követő időpontban. A Tenyésztési Tanács üléseit az Egyesület Elnöke hívja össze.

A Tenyésztési Tanács ülései nem nyilvánosak. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. A Tenyésztési Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a Tenyésztési Tanács tagjainak minimum fele jelen van. Az üléseket valamennyi esetben a Tenyésztésvezető vezeti. A Tenyésztési Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén új határozathozatalra kerül sor. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés változatlan napirend mellett határozatképes az ismételt ülésen, a megjelent tagok számától függetlenül.

A Tenyésztési Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi jelenlévő tag köteles aláírni. A Tenyésztési Tanács határozatait az Egyesület hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni. A Tenyésztési Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Elnöke.

A Tenyésztési Tanács működéséra vonatkozóan az itt nem szabályzott kérdésekben a Közgyűlésre jelen Alapszabályban írtakat kell értelem szerűen és megfelelően alkalmazni.

XI.

Tisztségviselők

 1. Az Egyesület Elnöke

Az Egyesület Elnökét 4 éves időtartamra a Közgyűlés választja, titkos szavazással mandátuma lejártával újraválasztható. Tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Az Elnök az Egyesület Alapszabálya, a Közgyűlés határozatai, valamint az irányadó hatályos jogszabályok alapján és azoknak megfelelően, egyéni felelősséggel végzi tevékenységét. A feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat és esetleges üzleti titkokat bizalmasan teles kezelni.

 

Az Elnök feladata és hatásköre:

 • az Egyesület tagsága számára ügyintézés a Kinológiai Szövetségnél;
 • az Egyesület képviselete, tevékenységének irányítása;
 • Közgyűlés összehívása;
 • döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban, az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben, annak határozatai alapján;
 • az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában való részvétel;
 • a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • kapcsolattartás más civil és egyéb szervezetekkel;
 • az Elnökség munkájának szervezése;
 • az Elnökség üléseinek levezetése;
 • kapcsolattartás a hatóságokkal, az FCI mindenkori magyarországi csúcsszervezetével és annak szervezeti egységeivel;
 • kapcsolattartás és kommunikáció a sajtószervekkel és a média valamennyi formájával;
 • az Egyesület tagjainak tájékoztatása az Egyesület működésével kapcsolatos jogi szabályozás hatályos tartalmáról és mindenkori változásairól, valamint az Egyesülettel kapcsolatos hatósági vagy egyéb intézkedésekről, továbbá a fajta tenyésztésével kapcsolatos lényeges kérdésekről;
 • utalványozási jogot gyakorol;
 • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
 1. Az Egyesület Alelnöke

Az Egyesület Alelnökét 4 éves időtartamra a Közgyűlés választja titkos szavazással, mandátuma lejártával újraválasztható.

Az Alelnök az Egyesület Alapszabálya, a Közgyűlés határozatai, az Egyesület Elnökének utasításai, valamint az irányadó hatályos jogszabályok alapján és azoknak megfelelően végzi tevékenységét. A feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat és esetleges üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

 

Az Alelnök feladata és hatásköre:

 • az Egyesület kiemelt rendezvényeinek (klubkiállítás) szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában való koordinációs feladatok ellátása;
 • részvétel az éves rendezvényterv összeállításában;
 • részvétel fegyelmi ügyek döntésében
 • az Elnök halála, lemondása, visszahívása vagy akadályozatása esetén ellátja az Elnök feladatkörét;
 • az Elnök elleni fegyelmi eljárást elrendeli, a Közgyűlést előkészíti.
 1. Az Egyesület Gazdasági Vezetője:

Az Egyesület Gazdasági Vezetőjét 4 éves időtartamra a Közgyűlés választja titkos szavazással, mandátuma lejártával újraválasztható, és aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Gazdasági Vezetőnek megfelelő (közép-, vagy felsőfokú közgazdasági, vagy mérlegképes könyvelői) végzettséggel rendelkező rendes tag választható.

A Gazdasági Vezető az Egyesület Alapszabálya, a Közgyűlés határozatai, valamint az irányadó hatályos jogszabályok, illetve az Elnök utasításai alapján és azoknak megfelelően, egyéni felelőséggel végzi tevékenységét. A feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat és esetleges üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

A Gazdasági Vezető feladata és hatásköre:

 • az Egyesület gazdasági és pénzügyi-számviteli munkájának szervezése, irányítása, számviteli szabályzatok elkészítése;
 • az Elnökség határozatainak pénzügyi előkészítése, előzetes gazdasági elemzése és véleményezése, valamint az Elnökségi határozatok pénzügyi vonatkozású részeinek végrehajtása;
 • az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában való részvétel;
 • az Egyesület bankszámlájának kezelése.
 1. Az Egyesület Tenyésztési Vezetője

A Tenyésztési Vezetőt 4 éves időtartamra választja a Közgyűlés titkos szavazással, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Tenyésztésvezetőnek agrár, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi vagy kinologus biológusi, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a cane corso fajtát minimum 5 éve tenyésztő, minimum 5 alommal rendelkező, Tenyésztési Tanács tag választható.

A Tenyésztésvezető tevékenysége során felkérhet munkatársakat, munkacsoportokat alakíthat.

 

A Tenyésztési Vezető feladata és hatásköre:

 • a fajta törzskönyvezésének biztosítása, az ahhoz szükséges alapbizonylatok összegyűjtése, ellenőrzése;
 • a tenyészszemlék szervezése, azok eredményeinek dokumentálása, éves beszámoló készítése az Egyesület Vezetősége részére;
 • kiállítási-, munkavizsga-, verseny beszámolók készítése;
 • a tenyésztésben történt változások figyelemmel kísérése, erről tájékoztatás az Egyesület Elnöksége felé;
 • a Tenyésztési Vezető tevékenysége során felkérhet munkatársakat, munkacsoportokat alakíthat;
 • vezeti a Tenyésztési Tanácsot;
 • a Tenyésztési program keretében a Tenyésztésvezető összeállítja:
 • Törzskönyvezési szabályzatot;
 • Teljesítményvizsgálati szabályzatot;
 • Tenyészszemle- és tenyésztésbe vétel szabályait;
 • Az ebek jelölésének módját;
 • Alomellenőrzés és származás ellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét;
 • Egyéb szabályzatot, amit jogszabály előír.

 5 Az Egyesület Elnökségi tagja:

Az Elnökségi Tagot 4 éves időtartamra választja a Közgyűlés titkos szavazással, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

 

Az Elnökségi Tag feladata és hatásköre:

 • Az Egyesület kiemelt rendezvényeinek (klubkiállítás) szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában való részvétel;
 • kezeli az Egyesület kommunikációs felületeit;
 • részvétel az éves rendezvényterv összeállításában;
 • egyéb feladatok ellátása, amivel az Elnökség megbízza.

 

XII.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.
 1. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
 • az Elnökség által megállapított éves tagdíj;
 • természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek támogatásai;
 • rendezvényekből származó bevételek;
 • a MEOESZ által átruházott feladatok során végzett szolgáltatások díjából származó bevétel;
 • az Egyesület esetleges gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek, illetve egyéb bevételek.
 1. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – nem felelnek.
 1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
 1. Az Egyesület pénzeszközeit számlán, illetve a pénztárkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli. A bankszámla felett az Egyesület Elnöke és Gazdasági Vezetője külön-külön is, önállóan jogosultak rendelkezni. A pénztárkezelési szabályzatot az Elnökség állítja össze és határozza meg.
 1. Az Egyesület tisztségviselői munkájukért semmilyen díjazásban nem részesülnek, azokat önkéntes alapon végzik. Az Egyesület érdekében keletkező kiadásaik megtérítését kérhetik a számviteli előírásoknak megfelelően.
 1. Az Egyesület éves bevétele nem haladja meg az ötven millió forintot, tagjainak száma nem haladja meg a 100 főt és a tagok több mint fele természetes személy, így felügyelő bizottság létrehozására nincs jogszabályi kötelezettsége.

XIII

Nyilvántartási szabályok és nyilvánosság

 

 1. Az Egyesület Elnöke a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól évente kezdődő számozással Határozatok Könyvét köteles vezetni, melyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, és a döntést ellenzők és támogatók számaránya megállapítható.
 1. Az Egyesület Elnöke az alapszabályban leírt módon köteles gondoskodni arról, hogy a meghozott határozatok a tagok számára elérhetőek legyenek.
 1. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba előzetes megbeszélés alapján, az Egyesület székhelyén bármely tag a Ptk követelményeit figyelembe véve Az irat betekintési jog személyiségi jogot és üzleti titkot nem sérthet.
 1. Az Egyesület működésének szabályait, szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint éves beszámolóit az Egyesület elektronikus honlapján közzéteszi.

 

XIV

Záró rendelkezések

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Az Alapszabály fentiek szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Karácsond, 2022 év. május hó 15. napján